Privacy en cookieverklaring

1.Privacyverklaring

Het is ons een genoegen u te mogen verwelkomen op de site van Dansschool Gevada VZW en danken u voor de belangstelling die u toont in onze onderneming en onze werkzaamheden. Wij houden er aan de bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren en u u een maximum aan comfort te bieden bij uw bezoek aan onze site. Wij stellen alles in het werk om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen bij iedere stap in de behandeling ervan.

DANSSCHOOL GEVADA VZW hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. Dansschool Gevada vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; 
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren. Als dansschool Gevada vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Dansschool Gevada, zetel Lindenlaan 19 Oostende, kantoor Bollestraat 169 Torhout, info@gevada.be, 0486/27 52 38

2.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door dansschool Gevada verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden : 

–  om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van dansschool Gevada (uitvoering overeenkomst)

–  aansluiten van leden bij Danssport Vlaanderen of andere verzekeringsmaatschappijen

–  Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

– Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

2.2 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum

2.3 Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door
- Bestuursleden van de vereniging

2.4 Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Ledenadminstratie Danssport Vlaanderen en andere verzekeringsmaatschappijen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

2.5 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

2.6 Bewaartermijn

Dansschool Gevada vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dansschool GEVADA verbindt zich ertoe de gegevens bij te houden zolang de deelnemers lid blijven van de dansschool, anders niet langer dan 12 maanden

2.7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens dansschool Gevada van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
 • Je rechten omtrent je gegevens Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 • Klachten Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 351000 Brusselhttps:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 
 • We gebruiken ook Google Analytics, daar worden de gegevens 26 maand bewaard

2.10 Wijziging privacyverklaring

Dansschool Gevada kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 18 mei 2018.

 

 

Hosting

De hosting van deze website wordt uitgevoerd door het webhostingbedrijf
One.com Nederland
Strawinskylaan 3051
1077 ZX Amsterdam
Nederland
Faxnr: +31 (0)20 301 2153
Gelieve het privacybeleid van dit webhostingbedrijf te raadplegen.

 

2. Cookieverklaring

Firmagegevens

Dansschool Gevada VZW

Lindenlaan 19 – 8400 Oostende

BTW 0846 312 330

Hierna genoemd als “Gevada”

Cookie verklaring

Hiernavolgend vindt u de “cookieverklaring” van de firma “Gevada”.
Verklaring van de firma “Gevada” naar de “gebruiker” van deze website aangaande het plaatsen van cookies bij het bezoek van de website door de “gebruiker” in toepassing van de ‘Wet’: art. 129 – Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012).

Wat zijn cookies ?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt.

Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heeft u technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische Wet bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische wetswijziging is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

Looptijd van cookies

Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als u uw browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op uw computer blijven staan als u ze niet verwijdert.
U kunt meestal niet zien waar een cookie precies voor dient. Cookies zijn tekstbestandjes, maar de inhoud van die bestandjes is meestal onleesbare computercode. De echte gegevens staan in de database van de website.

Welke cookies gebruikt “Gevada”

Om de website van “Dansschool Gevada VZW” te consulteren, is het aan te raden om cookies te activeren op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om u een probleemloos bezoek op onze website te garanderen. Indien u alsnog de cookies van “Gevada” wilt beperken, blokkeren of verwijderen, kunt u deze via uw browserinstellingen instellen zoals hiernavolgend aangegeven.
Bij het bezoek van deze website wordt slechts “1 cookie”, een zogeheten functionele “sessie cookie” geplaatst.
Deze cookie heeft een willekeurige naam om de veiligheid te verbeteren.

Dit is een cookie “strikt noodzakelijk voor de dienst” en verder is deze cookie niet “privacyschendend”, want deze bevat geen enkele informatie over de gebruiker.

Deze cookie laat toe gelijktijdige gebruikers en of ingelogde gebruikers van de website van elkaar te onderscheiden, zo dat aan de betreffende gebruiker de gevraagde informatie en/of de gewenste toegang beschikbaar gesteld wordt en hiermee de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Deze cookie wordt tevens gebruikt door bepaalde broncode en extensies om misbruik te verhinderen.

Deze cookie laat eveneens toe te registreren hoeveel maal door de gebruikers een bepaalde pagina werd opgeroepen . Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers.

Host: www.gevada.be

Looptijd: De sessiecookie wordt tijdelijk geplaatst. Zodra u uw browser afsluit, wordt deze automatisch verwijderd.

Verwijdering van cookies:

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan:

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Automatisch cookies verwijderen

U kunt cookies automatisch laten wissen wanneer u de browser afsluit. Zo blijft informatie nooit lang bewaard. Meer informatie omtrent het automatisch verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Cookies weigeren

U kunt uw browser alle cookies laten weigeren, maar hierdoor zullen veel sites niet meer goed werken. Beter is het om cookies selectief toe te staan. Alle browsers maken onderscheid tussen nuttige cookies van de site die u bezoekt, en cookies van derden (‘third party cookies’) die meeliften.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze privacypagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.